Provozní řád

Provozní řád Divadla U22 pro provoz kina

1. Provozovatelem kina je Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23, 100 00 Praha 10,  IČO: 45241945

2.Provoz kina "ÚČKO" je součástí zabezpečení provozu multifunkční budovy Divadla U22. DDM Praha 10 - Dům UM zde zabezpečuje volnočasové aktivity, zájmové vzdělávání pro děti a mládež, pedagog. pracovníky a další účastníky činností organizovaných DDM Praha 10 - Domem UM. Kino zabezpečeuje promítání především pro děti, mládež, studenty, ale i další návštěvníky.

3. Maximální kapacita sálu je 296 míst. Kapacita je tvořena místy v přízemí, elevaci a na balkónu. Vzhledem ke standartům kina se nejdříve obsazují elevace a přízemí. Nejlepší místa dle návštěvníků jsou 1. - 6. řada elevace.

4. Kino ÚČKO je způsobilé k promítání digitálních projekcí ve standardu DCI  a zvuku Cinema 7.1. a 5.1.  Rozvoj digitalizace proběhl za podpory Státního fondu kinematografie.

5. Cenu vstupného na filmové představení stanovuje ředitel DDM Praha 10 - Domum UM v souladu s uzavřenými smlouvami s jednotlivými distributory filmů. Cena uvedená na vstupence je konečná a obsahuje i povinný příplatek na Fond kinematografie ČR. Kino poskytuje u některých filmových představení slevu ze vstupného pro děti, studující mládež do 26 let a seniory nad 60 let. 

6. Předprodej vstupenek začíná po vložení filmového představení na webovou prezentaci www.kinoucko.cz. Vstupenky je možné zakoupit vždy 15 minut před začátkem představení v pokladně Divadla U22 (pokud je den před začátkem představení více než 50 rezervací na www.kinoucko.cz u příslušného filmu, bude pokladna otevřena již 30 minut před začátkem představení) , případně v dalších provozních hodinách pokladny Divadla U22.

7. Rezervované vstupenky přes on-line rezervační systém i přes pokladnu kina je nutné vyzvednout nejpozději 5 minut před začátkem představení, jinak se rezervace automaticky zruší. 

8. Zakoupené vstupenky se nevyměňují ani neberou zpět, proto si je ihned zkontrolujte. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

9. Pokladna kina včetně budovy se uzavírá po zahájení filmového představení.

10. Pokud není u názvu filmu uvedeno jinak, jsou zahraniční filmy opatřeny českými titulky.

11. Na představení filmů mládeži nepřístupných a přístupných od 18 let je nutno na požádání pracovníka kina předložit průkaz k prokázání věku návštěvníka.

12. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky kina a uposlechnout organizačních pokynů pracovníka zabezpečujícího provoz kina. Neukázněné či podnapilé diváky mohou pracovníci kina vykázat bez nároku na vrácení vstupného nebo je do kina vůbec nevpustit.

13. Ve všech prostorách Divadla U22 je zakázáno kouřit (včetně elektronických cigaret) a v hledišti používat mobilní telefon.

14. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy. Ten úzce spolupracuje a řídí se pokyny pověřeného pracovníka DDM Praha 10 - Domu UM, který zabezpečuje provoz kina.

15. Filmové představení začíná dle času uvedeného v programu kina a končí až po promítnutí závěrečných titulků. Základní rozvícení je provedeno při rolujících titulcích. Diváci odchází potom, co je rozvíceno hlediště. Chrání tím svou bezpečnost.

16. V případě nedodání filmové kopie nebo technických problémů na zařízení kina může dojít k odpadnutí představení nebo k zařazení náhradního programu. V tom případě je možné zakoupené vstupenky vrátit v pokladně, kde byly vstupenky zakoupeny. Při přerušení představení, které nelze předvídat (výpadek el. proudu apod.), vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, pokud byl film promítnut jen do poloviny své délky.

17. V promítacím sále je na základě zákona o autorských právech přísně zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy filmového představení.

18. Provozovatel nezodpovídá za osobní věci návštěvníků ponechané volně v prostorách Divadla U22.

19. Zakoupením vstupenky návštěvník stvrzuje seznámení s tímto provozním řádem Divadla U22 pro provoz kina.

20. Vzhledem k dotazům k platnosti volných vstupenek v rámci projektu HITHIT plátno k podpoře vzniku Kina ÚČKO (kde předpoklad platnosti byl do 6/2016) rozhodl ředitel DDM o prodloužení jejich platnosti do vyčerpání s tím,  že pro tyty vstupenky jsou vyhrazena místa na balkoně. Při každém využití této vstupenky bude příslušný počet zaznamenán.

V Praze dne 1. 12. 2016

 

Roman Urbanec, ředitel DDM Praha 10 - Domu UM